XLX 210

   XLX210 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 154 days 02:23:10
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
on6dp@on6dp.be